Select Page

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. V njem je po en predstavnik staršev učencev vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Mandat predstavnika traja 2 leti.

Pristojnosti

  •  predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Poslovnik o delu Sveta staršev

Zapisnik sestanka s pediatrinjo

Zapisnik SPVCP občine Železniki

 

Zapisnik 3. seje sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/2016 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/16

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2014/2015

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

SESTAVA
Sveta staršev Osnovne šole Železniki
2019/2020

oddelek predstavnik oddelka
1. a Mateja Bogataj
1. b Nina Tušek
2. a Mira Benedičič
2. b Blaž Kuhar
3. a Katarina Grgić
3. b Špela Bertoncelj
4. a Nina Benedičič
4. b Barbara Rihtaršič
5. a Špela Vrhunc
5. b Boris Benedičič
6. a Urška Čemažar
6. b Aleksander Hajdinjak
6. c Katarina Kemperle
7. a Bojana Potočnik
7. b Leon Rihtaršič
7. c Katja Mohorič Bonča
8. a Andrej Šuštar
8. b Miran Šturm
8. c Mojca Benedičič
8. d Peter Zupanc
9. a Erika Šmid
9. b Aleš Šturm
9. c Anita Gaser
PŠ Davča
1., 2.,3. razred
Tina Jemec
PŠ Davča
4., 5. razred
Branka Peternelj
PŠ Dražgoše
1., 2., 3. razred
Andraž Valcl
PŠ Dražgoše
4., 5. razred
Renata Valh Pintar
PŠ Selca
1. razred
Petra Lorber
PŠ Selca
2. razred
Barbara Kavčič
PŠ Selca
3. razred
Filip Demšar
PŠ Selca
4. razred
Marko Nastran
PŠ Selca
5. razred
Mateja Bergant
PŠ Sorica
1., 2., 3. razred
Jana Drol
PŠ Sorica
4., 5. razred
Marjetka Ulbl