Select Page

 

 I. Osnovni podatki o katalogu

1. Naziv zavoda: Osnovna šola Železniki

2. Odgovorna uradna oseba: Franc Rant, prof. matematike

   tel.: 04 500 2000

elektronska pošta: OS.Zelezniki@Siol.net

3. Datum prve objave kataloga: 14. 04. 2006

4. Datum zadnje spremembe kataloga: 23. 11. 2011

5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.os-zelezniki.si

 

II. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi zavod     razpolaga

1.Podatki o organizaciji zavoda

a) Kratek opis delovnega področja zavoda: predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

b) Enote zavoda:                                          

Osnovna šola Železniki

Otoki 13, 4228 Železniki

Telefon: 04 500 2000, Telefax: 04 500 2017

Podružnica Davča

Davča 22, 4228 Železniki

Telefon: 04 500 2009

Podružnica Dražgoše

Dražgoše 35, 4228 Železniki

Telefon: 04 500 2010

Podružnica Selca

Selca 95, 4227 Selca

Telefon: 04 500 2004

Podružnica Sorica

Zgornja Sorica 3, 4229 Sorica

Telefon: 04 500 2011

Vrtec Železniki

Otoki 14, 4228 Železniki

Telefon: 04 500 2030

Vrtec Železniki – enota Selca

Selca 95, 4227 Selca

Telefon: 04 500 2008

Čipkarska šola

Otoki 13, 4228 Železniki

Telefon: 04 500 2000

c) Organigram zavoda

d) Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij: Franc Rant, ravnatelj

 

2.  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda:

a) Notranji predpisi

       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki

       Poslovnik o delu Sveta OŠ Železniki

       Poslovnik o delu Sveta staršev

       Hišni red Osnovne šole Železniki

       Pravila šolskega reda

       Vzgojni načrt Osnovne šole Železniki

       Pravila o šolski prehrani

       Pravila subvencioniranja prispevkov učencev in otrok

       Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

       Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Železniki

       Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe Vrtca Železniki

b) Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja

c) Predlogi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

d) Predpisi Evropske unije

 

3.  Strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih

       Razvojni načrt

       Letni delovni načrt

       Prometno – varnostni načrt

 

4.  Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi Osnovna šola Železniki:

       vpis v prvi razred

       odložitev šolanja

       oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu

       podelitve statusov učencem, ki se vzporedno izobražujejo in statusov športnika

       subvencioniranje prispevkov

       izrekanje vzgojnih ukrepov

       izbira in imenovanje ravnatelja

       vpis v vrtec

5.Seznam evidenc, s katerimi upravlja Osnovna šola Železniki

a) zbirka podatkov o otrocih, vpisanih v vrtec, in njihovih starših – ni prosto dostopna

b) zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših – ni prosto dostopna

c) zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah – ni prosto dostopna

d) zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – ni prosto dostopna

e) zbirka podatkov o učencih in otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – ni prosto dostopna

6.Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

a) evidenca zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna

b) zbirka podatkov o plačah zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna

c) evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna

7.Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

a) Na spletni strani http://www.os-zelezniki.si

b) Fizični dostop na naslovu v času uradnih ur vsak delovnik od 7:30 do 10:00 in od 11:30 do 13:30:

                                                                  Osnovna šola Železniki

                                                                  Otoki 13

                                                                  4228 Železniki

8.Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Šola lahko prosilcu za informacije značaja zaračuna stroške posredovanja po naslednjem ceniku, če skupni stroški presegajo 10 EUR:

1. ena stran fotokopije formata A4 – 0,06 EUR,

2. ena stran fotokopije formata A3 – 0,13 EUR,

3. ena stran fotokopije večjega formata – 1,25 EUR,

4. ena stran barvne fotokopije formata A4 – 0,63 EUR,

5. ena stran barvne fotokopije formata A3 – 1,25 EUR,

6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD – 2,09 EUR,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R – 2,92 EUR,

8. elektronski zapis na eni disketi – 1,25 EUR,

9. posnetek na eni videokaseti – 4,17 EUR,

10. posnetek na eni avdio kaseti – 2,09 EUR,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko – 0,13 EUR,

12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko – 1,25 EUR,

13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,08 EUR,

14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,13 EUR,

15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

Če stroški presegajo 83,46 EUR, lahko šola od prosilca zahteva prehodni polog v višini predvidenih dejanskih stroškov.